Regelverk

Skrevet av Styret den 25 april 2012

Reglement for Blackbird R/C Modellflyklubb, Follo

 

 

1. Generelt.

1. Alle brukere av Blackbirds modellflyplasser plikter å gjøre seg kjent med dette reglementet.

2. Alle medlemmer av Blackbird-RC Modellflyklubb Follo med pilotlisens, kan benytte Haver modellflyplass.

3. Gjesteflyging kan bare skje sammen med et medlem av Blackbird. Pilotlisens fra annen klubb er gyldig. Kun en gjest pr. medlem. Blackbirds medlemmer skal prioriteres ved stor pågang.

 

2. Flytider og adgang til Haver modellflyplass. 

1.    Mandag - Lørdag :                        fra kl. 10:00 til kl. 22:00

2.    Søn- og helligdager (røde dager) : fra kl. 13:00 til kl. 22:00

      · Alle må respektere flyplassreglementet som først tillater flyvning etter kl. 13:00 på søn- og helligdager (røde dager).

Overtredelser kan medføre problemer med vårt leieforhold 

 

3. All kjøring gjennom gårdsplassen til grunneier må skje med stor forsiktighet, og i tilnærmet gangfart! Ta hensyn til at barn leker der, og at dyr ferdes.

4. Kjøring inn til flyplassen når veien er stengt under teleløsning, er ikke tillatt. Bruk om nødvendig trillebår eller annet hjelpemiddel for å transportere utstyr.

 

3. Sikkerhet.

1. Unntatt ved bruk av 2,4 GHz, skal senderen ha korrekt frekvensklype påsatt før den slås på. Det skal undersøkes om det er ledig frekvens.

2. Fly og flygere skal være i depotet. Bare de som flyr, og eventuelt en medhjelper pr. flyger, kan oppholde seg på rullebanen.

3. Ved oppstart av fly skal man ha hjelp av en som holder flyet mens det startes, slik at en sikrer seg mot at flyet kan ”stikke av”. Flyet kan også sikres på annen forsvarlig måte.

4. Personer skal så vidt mulig holde seg bak roterende propeller, ikke foran eller ved siden.

5. Motorer skal ikke ruses unødvendig i depotet.

6. Flyging over depotet og parkeringsplassen er strengt forbudt!

7. All flyging med fly og helikopter skal foregå i sikker avstand til depot, mennesker og biler. 

8. Flyging skal innrettes slik at det ikke er fare for skade på personer og/eller eiendom. 

9. Hovring med helikopter og ”fixed wing” på Haver modellflyplass skal kun foregå i nordenden av banen, og skal klareres med øvrige tilstedeværende medlemmer. 

10. Nedre aldergrense for flyging er 12 år.

11. All flygning skal foregå på en slik måte at flere kan være i luften samtidig. Max 3 kan fly samtidig (gjelder ikke seilfly).

 

 

4. Skoling.

1. Instruktør ved skoleflyging skal være en erfaren modellflyger med pilotlisens, og skal være godkjent av styret.

2. Skoling skal i hovedsak skje med elevenes egne fly.

3. Eleven er selv ansvarlig for å ha forsikring som dekker skader på personer og eiendom.

4. Klubben eller instruktørene kan ikke gjøres ansvarlige for skade som eleven har forårsaket på personer eller eiendom.

5. Eleven plikter å gjøre seg kjent med klubbens reglement. Instruktør sørger for å gjøre elven oppmerksom på dette.

6. Inntekter fra skolingen tilfaller klubben. 

7. Nedre aldersgrense for skoling og flyging er 12 år.

 

5. Støydemping og støy.

1. Det henstilles til alle å støydempe modellene sine på best mulig måte. Styret har vedtatt støybegrensninger for de modeller som benyttes på Haver modellflyplass. 

2. Støygrensen er 81dbA på 10 meters avstand. Målingen foretas med modellen i hoftehøyde, og måles med propellen mot måleapparatet, bakfra og fra begge sider. Ved vind måles det mot vinden og fra vinden. Måleresultatet er gjennomsnittet av de høyeste målingene i motvind og medvind.

3. Målingen foretas på oppmerket sted.

4. Støymåling og godkjenning kan bare foretas av styremedlemmer.

5. Godkjent modell utstyres med godkjenningsmerke og protokollføres av styret. Sertifikat utstedes til eier av modellen.

6. Ved endring av motor, eksospotte og/eller propell, opphører godkjenningen, og modellen må godkjennes på nytt..

7. Flygning sør for rullebanen, sør for eika ved adkomstvegen, er forbudt for annet enn takeoff og landing. Området er merket med skravering på kart som er lagt ut på klubbens hjemmesider. Alle som bruker plassen må gjøre seg kjent med hvor dette området er. 

 

6. Ansvar og forsikring.

1. Alt opphold og all aktivitet på Blackbirds modellflyplasser og arrangementer, er på eget ansvar!

2. Medlemskap i Blackbird Modellflyklubb inkluderer IKKE ansvarsforsikring. Dette betyr at alle som oppholder seg og/eller flyr modell-fly/helikopter på Blackbirds modellflyplasser og arrangementer, har ansvar for sin egen og andres sikkerhet. 

3. Alle medlemmer oppfordres til å undersøke med sitt eget forsikringsselskap om ”Hjemforsikringen” dekker ansvar ved flyging av modellfly- og/eller helikopter.

4. Alle er pliktige til å følge klubbens sikkerhetsregler.

5. Styret, eller medlemmer av styret i Blackbird Modellflyklubb, kan ikke gjøres ansvarlig for skader som medlemmer eller gjester påfører personer og/eller eiendom.

6. Blackbird Modellflyklubb kan ikke gjøres ansvarlig for skader som medlemmer eller gjester påfører personer og/eller eiendom.

7. Styret skal arbeide for at flyging på Blackbirds modellflyplasser og arrangementer kan foregå på en trygg og sikker måte.

 

 

Haver, den 15. november 2011

Styret

 

haver

Del denne artikkel med andre

Søk
Besøk
Vi har 15 gjester her nå

bilde